TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:grimgar_ao_anh_va_tro_tan [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:grimgar_ao_anh_va_tro_tan [2019/11/11 22:04] (current)
Sơn Nguyễn [Review]
Line 13: Line 13:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn  ^| ^  Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn  ^|
-|  {{:ln:grimgar1.jpg?400|}}  ||+|  {{:ln:grimgar_tap_1_bth.jpg?direct|}}  ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
 |Thể Loại|Huyễn tưởng, Dị giới| |Thể Loại|Huyễn tưởng, Dị giới|
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Overlap Bunko| |NXB Nhật Bản|Overlap Bunko|
 |NXB Việt Nam|Wings Books| |NXB Việt Nam|Wings Books|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 86: Line 86:
 Mary thay thế Manato làm Tu sĩ của nhóm. Ban đầu, có rất nhiều xích mích giữa Mary và thành viên còn lại của đội, đặc biệt là Ranta. Mary thay thế Manato làm Tu sĩ của nhóm. Ban đầu, có rất nhiều xích mích giữa Mary và thành viên còn lại của đội, đặc biệt là Ranta.
 ===== Review ===== ===== Review =====
->​** ​[[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ​** +>​** ​BubuDesuWa ​** 
->// ​  Nội dung review #1   // +>// ​  [[https://truyenbanquyen.com/%e3%80%90gioi-thieu%e3%80%91grimgar-ao-anh-va-tro-tan-ban-hoa-ca-ve-tinh-dong-doi|Preview]]   //
- +
->​** ​[[http://komikkufiesta.com/wiki/​doku.php?​id=start ​Người review]] ** +
->// ​  Nội dung review #2   // +
- +
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
Line 100: Line 95:
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +^  Bìa Truyện nhãn WingBooks bởi NXB Kim Đồng (Việt Nam)  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:grimgar1.jpg?200|}} Tập 1 +  * {{:ln:grimgar_tap_1_bth.jpg?direct|}} Tập 1 Bản Thường 
-  * {{:​ln:​grimgar2.jpg?​200|}} Tập 2 +  * {{:​ln:​grimgar2.jpg?​direct|}} Tập 2 
-  * {{:​ln:​grimgar3.jpg?​200|}} Tập 3 +  * {{:​ln:​grimgar3.jpg?​direct|}} Tập 3 
-  * {{:​ln:​grimgar4.jpg?​200|}} Tập 4+  * {{:​ln:​grimgar4.jpg?​direct|}} Tập 4 
 +  * {{:​ln:​grimgar5.jpg?​direct|}} Tập 5 
 +</​carousel>​ 
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ 
 +  * {{:​ln:​grimgar1.jpg?​direct|}} Tập 1 Bản Đặc Biệt 
 +</​carousel>​ 
 +^  Bìa Truyện NXB Overlap (Nhật Bản) ​ ^| 
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ 
 +  * {{:​ln:​grimgar_vol_1_jp.jpg?​direct}} Tập 1 
 +  * {{:​ln:​grimgar_vol_2_jp.jpg?​direct}} Tập 2 
 +  * {{:​ln:​grimgar_vol_3_jp.jpg?​direct}} Tập 3 
 +  * {{:​ln:​grimgar_vol_4_jp.jpg?​direct}} Tập 4 
 +  * {{:​ln:​grimgar_vol_5_jp.jpg?​direct}} Tập 5 
 +  * {{:​ln:​grimgar_vol_6_jp.jpg?​direct}} Tập 6 
 +  * {{:​ln:​grimgar_vol_7_jp.jpg?​direct}} Tập 7 
 +  * {{:​ln:​grimgar_vol_8_jp.jpg?​direct}} Tập 8 
 +  * {{:​ln:​grimgar_vol_9_jp.jpg?​direct}} Tập 9 
 +  * {{:​ln:​grimgar_vol_10_jp.jpg?​direct}} Tập 10 
 +  * {{:​ln:​grimgar_vol_11_jp.jpg?​direct}} Tập 11 
 +  * {{:​ln:​grimgar_vol_12_jp.jpg?​direct}} Tập 12 
 +  * {{:​ln:​grimgar_vol_13_jp.jpg?​direct}} Tập 13 
 +  * {{:​ln:​grimgar_vol_14_jp.jpg?​direct}} Tập 14 
 +  * {{:​ln:​grimgar_vol_14a_jp.jpg?​direct}} Tập 14+ 
 +  * {{:​ln:​grimgar_vol_14b_jp.jpg?​direct}} Tập 14++ 
 </​carousel>​ </​carousel>​