TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:hanh_trinh_cua_elaina [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:hanh_trinh_cua_elaina [2019/11/11 21:50] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|SB Creative| |NXB Nhật Bản|SB Creative|
 |NXB Việt Nam|Amak| |NXB Việt Nam|Amak|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiếp tục)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiếp tục)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 54: Line 54:
 Nữ chính, phù thuỷ tro tàn. Nữ chính, phù thuỷ tro tàn.
 ===== Review ===== ===== Review =====
->​** ​[[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ​** +>​** ​Kurumi Nguyễn ​** 
->// ​  Nội dung review #1   // +>// ​  [[https://truyenbanquyen.com/%e3%80%90review%e3%80%91hanh-trinh-cua-elaina-tap-1-dieu-gi-cho-don-ban-tren-chuyen-hanh-trinh-cung-voi-co-phu-thuy-elaina/​/|Review]]   //
- +
->​** ​[[http://komikkufiesta.com/wiki/doku.php?​id=start ​Người review]] ** +
->// ​  Nội dung review #2   //+
  
  
Line 66: Line 63:
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +^  Bìa Truyện bởi Amak (Việt Nam)  ^|
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  * {{:​ln:​hanh_trinh_cua_elaina1.jpg?​direct|}} Tập 1
 +  * {{:​ln:​hanh_trinh_cua_elaina2.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{:​ln:​hanh_trinh_cua_elaina3.jpg?​direct|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​hanh_trinh_cua_elaina4.jpg?​direct|}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​hanh_trinh_cua_elaina5.jpg?​direct|}} Tập 5
 +  * {{:​ln:​hanh_trinh_cua_elaina6.jpg?​direct|}} Tập 6
 +</​carousel>​
 +
 +^  Bìa Truyện bởi SB Creative (Nhật Bản) ​ ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:hanh_trinh_cua_elaina1.jpg?200|}} Tập 1 +  * {{:ln:elaina_vol_1_jp.jpg?direct|}} Tập 1 
-  * {{:ln:hanh_trinh_cua_elaina2.jpg?200|}} Tập 2 +  * {{:ln:elaina_vol_2_jp.jpg?direct|}} Tập 2 
-  * {{:ln:hanh_trinh_cua_elaina3.jpg?200|}} Tập 3 +  * {{:ln:elaina_vol_3_jp.jpg?direct|}} Tập 3 
-  * {{:ln:hanh_trinh_cua_elaina4.jpg?200|}} Tập 4 +  * {{:ln:elaina_vol_4_jp.jpg?direct|}} Tập 4 
-  * {{:ln:hanh_trinh_cua_elaina5.jpg?200|}} Tập 5+  * {{:ln:elaina_vol_5_jp.jpg?direct|}} Tập 5 
 +  * {{:​ln:​elaina_vol_6_jp.jpg?​direct|}} Tập 6 
 +  * {{:​ln:​elaina_vol_7_jp.jpg?​direct|}} Tập 7 
 +  * {{:​ln:​elaina_vol_8_jp.jpg?​direct|}} Tập 8 
 +  * {{:​ln:​elaina_vol_9_jp.jpg?​direct|}} Tập 9 
 +  * {{:​ln:​elaina_vol_10_jp.jpg?​direct|}} Tập 10 
 + 
 </​carousel>​ </​carousel>​