TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
ln:ke_di_biet_tai_truong_hoc_phep_thuat [2019/06/02 16:55]
crushtaetae 3012 [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:ke_di_biet_tai_truong_hoc_phep_thuat [2019/06/02 16:55]
crushtaetae 3012 [Kẻ Dị Biệt Tại Trường Học Phép Thuật]
Line 13: Line 13:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Kẻ Dị Biệt Tại Trường Học Phép Thuật ​ ^| ^  Kẻ Dị Biệt Tại Trường Học Phép Thuật ​ ^|
-|  {{:ln:template_sample_cover.jpg|}} ​ ||+|  {{:ln:ln_ke_di_biet1.jpg?direct|}}  ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
 |Thể Loại|Hành động, Học đường, Huyền ảo, Sci-fi| |Thể Loại|Hành động, Học đường, Huyền ảo, Sci-fi|