TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:ke_di_biet_tai_truong_hoc_phep_thuat [2019/08/15 20:34]
Sơn Nguyễn [Tóm tắt nội dung]
ln:ke_di_biet_tai_truong_hoc_phep_thuat [2019/11/11 22:15] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works| |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works|
 |NXB Việt Nam|Nhã Nam| |NXB Việt Nam|Nhã Nam|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang phát hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2018, ​tập (đang phát hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 103: Line 103:
   * {{:​ln:​ln_ke_di_biet3.jpg?​direct|}} Tập 3   * {{:​ln:​ln_ke_di_biet3.jpg?​direct|}} Tập 3
   * {{:​ln:​ln_ke_di_biet4.jpg?​direct|}} Tập 4   * {{:​ln:​ln_ke_di_biet4.jpg?​direct|}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​ln_ke_di_biet5.jpg?​direct|}} Tập 5
 </​carousel>​ </​carousel>​