TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:lieu_co_sai_lam_khi_tim_kiem_cuoc_gap_go_dinh_menh_trong_dungeon [2020/06/27 17:06]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
ln:lieu_co_sai_lam_khi_tim_kiem_cuoc_gap_go_dinh_menh_trong_dungeon [2020/07/02 14:01] (current)
Moon Chan [Liệu Có Sai Lầm Khi Tìm Kiếm Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Trong Dungeon]
Line 17: Line 17:
 |Thể Loại|Shounen,​ Hành động, Phiêu lưu, Huyễn tưởng| |Thể Loại|Shounen,​ Hành động, Phiêu lưu, Huyễn tưởng|
 |Độ tuổi|16+| |Độ tuổi|16+|
-|Tác Giả|Fujino ​Omori+|Tác Giả|OMORI Fujino| 
-|Minh Họa|Suzuhito ​Yasuda+|Minh Họa|YASUDA ​Suzuhito| 
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|15+
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>|+|Sáng Tác|2013-???|
 |Tình Trạng|Đang sáng tác| |Tình Trạng|Đang sáng tác|
 |Tạp Chí|<​tạp chí>| |Tạp Chí|<​tạp chí>|
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>|+|NXB Nhật Bản|SoftBank Creative|
 |NXB Việt Nam|Kim Đồng - Wings Books| |NXB Việt Nam|Kim Đồng - Wings Books|
 |Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2020, 2 tập (đang phát hành)| |Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2020, 2 tập (đang phát hành)|
Line 30: Line 30:
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=tuatruyen|name=Tựa_Truyn|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=lieu_co_sai_lam_khi_tim_kiem_cuoc_gap_go_dinh_menh_trong_dungeon|name=Liu Có Sai Lầm Khi Tìm Kiếm Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Trong Dungeon ​|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====