TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:quai_vat_trong_dem [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:quai_vat_trong_dem [2019/11/12 23:14] (current)
Sơn Nguyễn [Quái Vật Trong Đêm]
Line 14: Line 14:
 ^  Quái Vật Trong Đêm  ^| ^  Quái Vật Trong Đêm  ^|
 |  {{ :​ln:​quai-vat-trong-dem_vn.jpg?​direct|}} ​ || |  {{ :​ln:​quai-vat-trong-dem_vn.jpg?​direct|}} ​ ||
-^  NOVEL  ^| +^  NOVEL (Oneshot) ​ ^| 
-|Thể Loại| Học đường, Kì ảo, Tâm lý, Chính kịch ​|+|Thể Loại|Học đường, Kì ảo, Tâm lý, Drama|
 |Độ tuổi|13+| |Độ tuổi|13+|
 |Tác Giả|SUMINO Yoru| |Tác Giả|SUMINO Yoru|
 |Minh Họa Bìa|loundraw| |Minh Họa Bìa|loundraw|
 |Số tập|1| |Số tập|1|
-|Năm phát hành|2016 ​(Nhật Bản)\\ 2019 (Việt Nam)+|Năm phát hành|2016| 
-|Tình Trạng|Hoàn thành|+|Tình Trạng|Đã hoàn thành|
 |NXB Nhật Bản|Futabasha| |NXB Nhật Bản|Futabasha|
 |NXB Việt Nam|Kim Đồng| |NXB Việt Nam|Kim Đồng|
-|Dịch giả|Nguyễn Thu Thủy\\ Ninh Nhân Văn| +|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (Đã hoàn thành)|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|1 tập (Hoàn thành)|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->