TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:rung_taiga [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:rung_taiga [2019/08/18 15:52] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 13: Line 13:
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
 ^  Rừng Taiga  ^| ^  Rừng Taiga  ^|
-|  {{ :ln:wiki-sample.jpg |}}  ||+|  {{:ln:rung_taiga.jpg|}} ​ ||
 ^  LIGHT NOVEL  ^| ^  LIGHT NOVEL  ^|
-|Thể Loại| Lãng mạn, ​m thực, ​đời thường ​và tâm lý |+|Thể Loại|Lãng mạn, ​m thực, ​Đời thường, Tâm lý|
 |Độ tuổi|15+| |Độ tuổi|15+|
 |Tác Giả|Emoto Mashimesa| |Tác Giả|Emoto Mashimesa|
Line 21: Line 21:
 |Số tập|2| |Số tập|2|
 |Sáng Tác|2017 - 2018| |Sáng Tác|2017 - 2018|
-|Tình Trạng|Hoàn thành|+|Tình Trạng|Đã hoàn thành|
 |NXB Nhật Bản|Shufu to Seikatsusha| |NXB Nhật Bản|Shufu to Seikatsusha|
-|Đơn vị xuất bản\\ tại Việt Nam|Sakura Books phối hợp cùng NXB Phụ Nữ| +|Đơn vị xuất bản\\ tại Việt Nam|Sakurabooks
-|Dịch giả|Như Nữ+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, 1 tập (Đang phát hành)|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|1 tập (Đang phát hành)|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 77: Line 76:
 >// ​  Nội dung review #2   // >// ​  Nội dung review #2   //
  
- 
-===== Thông Tin Khác ===== 
  
  
Line 84: Line 81:
 ^  Bìa Truyện nhãn Sakura Light Novel bởi Sakura Books và NXB Phụ Nữ (Việt Nam)  ^| ^  Bìa Truyện nhãn Sakura Light Novel bởi Sakura Books và NXB Phụ Nữ (Việt Nam)  ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{:ln:wiki-sample.jpg?direct|}} Tập 1+  * {{:ln:rung_taiga.jpg|}} Tập 1
 </​carousel>​ </​carousel>​