TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:sakurako_va_bo_xuong_duoi_goc_anh_dao [2019/12/23 09:52]
Sơn Nguyễn [Sakurako Và Bộ Xương Dưới Gốc Anh Đào]
ln:sakurako_va_bo_xuong_duoi_goc_anh_dao [2020/03/01 10:41] (current)
Sơn Nguyễn [Sakurako Và Bộ Xương Dưới Gốc Anh Đào]
Line 25: Line 25:
 |Đơn vị phát hành tại Việt Nam|Thái Hà Books liên kết NXB Hà Nội| |Đơn vị phát hành tại Việt Nam|Thái Hà Books liên kết NXB Hà Nội|
 |Dịch giả|Bùi Minh Thảo| |Dịch giả|Bùi Minh Thảo|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (Đang phát hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, ​tập (Đang phát hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 71: Line 71:
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
   * {{ :​ln:​sakurako_tap_1_vn.jpg?​direct|}} Tập 1   * {{ :​ln:​sakurako_tap_1_vn.jpg?​direct|}} Tập 1
 +  * {{ :​ln:​sakurako_tap_2_vn.jpg?​direct|}} Tập 2
 +  * {{ :​ln:​sakurako_tap_3_vn.jpg?​direct|}} Tập 3
  
 </​carousel>​ </​carousel>​