TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:sword_art_online_progressive [2019/08/18 23:20]
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
ln:sword_art_online_progressive [2020/07/09 16:41] (current)
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works| |NXB Nhật Bản|ASCII Media Works|
 |NXB Việt Nam|IPM| |NXB Việt Nam|IPM|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiến hành)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2017, ​tập (đang tiến hành)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 69: Line 69:
   * {{:​ln:​sao_progressive2.jpg?​400|}} Tập 2   * {{:​ln:​sao_progressive2.jpg?​400|}} Tập 2
   * {{:​ln:​sao_progressive3.jpg?​400|}} Tập 3   * {{:​ln:​sao_progressive3.jpg?​400|}} Tập 3
 +  * {{:​ln:​sao_progressive4.jpg?​400|}} Tập 4
 +  * {{:​ln:​sao_progressive5.jpg?​400|}} Tập 5
 </​carousel>​ </​carousel>​