TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:than_chet_lam_them_300_yen_gio [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
ln:than_chet_lam_them_300_yen_gio [2019/08/19 00:52] (current)
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
Line 14: Line 14:
 ^  Thần Chết Làm Thêm 300 Yên/​Giờ ​ ^| ^  Thần Chết Làm Thêm 300 Yên/​Giờ ​ ^|
 |  {{:​ln:​ln_than_chet_lam_them_300yen_gio.jpg |}}  || |  {{:​ln:​ln_than_chet_lam_them_300yen_gio.jpg |}}  ||
-^  LIGHT NOVEL  ^| +^  LIGHT NOVEL (Oneshot) ​ ^| 
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại|Drama
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)|+|Độ tuổi|16+|
 |Tác Giả|Fujimaru| |Tác Giả|Fujimaru|
 |Minh Họa|Nakamura Yukihiro| |Minh Họa|Nakamura Yukihiro|
 |Số tập|1| |Số tập|1|
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>|+|Sáng Tác|2017|
 |Tình Trạng|Đã hoàn thành| |Tình Trạng|Đã hoàn thành|
-|Tạp Chí|<​tạp chí>| +|NXB Nhật Bản|Futabasha
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Việt Nam|Tsuki ​LightNovel
-|NXB Việt Nam|Tsuki ​Light Novel+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|2019, tập (Đã phát hành)|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|1 (Đã phát hành)|+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 33: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ​((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**ThầChết Làm Thêm 300 Yên/Giờ** (//Tiếng Nhật//: //**時給三〇〇円の死神**//, //Romaji:// //**Jikyu 300 en no shinigami**//) là cuốn light novel được ​viết ​bFujimaru và Nakamura Yukihiro minh hoạ.
-  * Giớthiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b +
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 "Vậy thì tôi sẽ tuyển cậu làm Thần Chết” "Vậy thì tôi sẽ tuyển cậu làm Thần Chết”
Line 53: Line 43:
  
  
-===== Nhân Vật Chính ===== 
-==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật A 
- 
-==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ==== 
-<WRAP left> 
-[{{:​ln:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}] 
-</​WRAP>​ 
-Giới thiệu về Nhân Vật B 
  
 ===== Review ===== ===== Review =====
Line 74: Line 52:
  
  
-===== Thông Tin Khác ===== 
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
-==== Manga ==== 
-Thông tin Manga 
-==== Anime ==== 
-Thông tin Anime 
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====