TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ln:thieu_nu_va_chien_xa [2019/11/11 23:38]
Sơn Nguyễn [Thông Tin Khác]
ln:thieu_nu_va_chien_xa [2019/11/25 22:20] (current)
Sơn Nguyễn [Review]
Line 48: Line 48:
 Miho là học sinh năm hai của Trường nữ sinh cao trung Ooarai. Cô trở thành chỉ huy trưởng của đội Chiến xa đạo của trường và cũng là chỉ huy của đội Ankou và lái xe tăng Đức Panzer IV. Miho là học sinh năm hai của Trường nữ sinh cao trung Ooarai. Cô trở thành chỉ huy trưởng của đội Chiến xa đạo của trường và cũng là chỉ huy của đội Ankou và lái xe tăng Đức Panzer IV.
 ===== Review ===== ===== Review =====
->​** ​[[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] ​** +> **Kopf Jäger** 
->// ​  Nội dung review #1   // +> //[[https://truyenbanquyen.com/%e3%80%90review%e3%80%91thieu-nu-va-chien-xa-chien-truong-ruc-lua/?fbclid=IwAR3oAPpcDbU5GHQim5YIMT8e4xp5eXREHgnNFzzJQWOLFPbQfGIaeOxydvY|Review]]//
- +
->​** ​[[http://komikkufiesta.com/wiki/doku.php?id=start Người review]] ** +
->//   Nội dung review #2   // +
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====