TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:toi_thich_mot_co_gai_nhung_chang_dam_ngo_loi [2020/01/17 23:13]
Sơn Nguyễn [Tôi Thích Một Cô Gái, Nhưng Chẳng Dám Ngỏ Lời]
ln:toi_thich_mot_co_gai_nhung_chang_dam_ngo_loi [2020/01/17 23:16]
Sơn Nguyễn [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 32: Line 32:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ​((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện +**Tôi Thích Một Cô Gái, Nhưng Chẳng Dám Ngỏ Lời** (//Tiếng Nhật//: //**隣の席の佐藤さん**//, //Romaji:// //**Tonari no Seki no Satou-San**//) là cuốn light novel được ​viết ​bMORISAKI Yuruka và Gemi minh hoạ.
-  * Giớthiệu #1 +
-  * Giới thiệu #2 +
- +
-  - Giới thiệu #1 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b +
-  - Giới thiệu #2 +
-    - Giới thiệu a +
-    - Giới thiệu b+
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 **"​Tôi không ưa Sato."​** **"​Tôi không ưa Sato."​**
Line 72: Line 63:
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
-==== Truyện Liên Quan ==== 
-Thông tin truyện liên quan 
 ==== Manga ==== ==== Manga ====
-Thông tin Manga +Truyện có 1 bản chuyển thể manga.
-==== Anime ==== +
-Thông tin Anime+
  
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
-  * {{ :ln:wiki-sample.jpg |}} Tập 1 +  * {{:ln:toi_thich_mot_co_gai.jpg|}}
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} Tập 2 +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}} +
-  * {{ :​ln:​wiki-sample.jpg |}}+
 </​carousel>​ </​carousel>​