TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ln:toi_yeu_em_qua_hinh_hai_robot [2019/06/25 11:52]
Phuc Hong [Thông Tin Khác]
ln:toi_yeu_em_qua_hinh_hai_robot [2019/08/14 14:02] (current)
Line 78: Line 78:
 Bạn có thể xem video anime quảng cáo tại link sau: [[https://​youtu.be/​fkBuGvTi23M|Bản đầy đủ]], [[https://​youtu.be/​G-sGU4JiK2I|Bản ngắn]] Bạn có thể xem video anime quảng cáo tại link sau: [[https://​youtu.be/​fkBuGvTi23M|Bản đầy đủ]], [[https://​youtu.be/​G-sGU4JiK2I|Bản ngắn]]
 ==== Anime Movie ==== ==== Anime Movie ====
-Ngày 26.04.2018, tác giả Yamada Yusuke công bố tại một sự kiện của nữ ca sĩ THE SxPLAY rằng tập tiểu thuyết **Tôi yêu em qua hình hài Robot** ​(Nhật Bản) ​sẽ được chuyển thể thành movie anime chiếu rạp trong tương lai. Thông tin được chính thức xác nhận trên website của tập tiểu thuyết vào ngày 07.05.2018. Chưa có thông tin gì thêm về bộ phim được thông báo. +Ngày 26.04.2018, tác giả Yamada Yusuke công bố tại một sự kiện của nữ ca sĩ THE SxPLAY rằng tập tiểu thuyết **Tôi yêu em qua hình hài Robot** sẽ được chuyển thể thành movie anime chiếu rạp trong tương lai. Thông tin được chính thức xác nhận trên website của tập tiểu thuyết vào ngày 07.05.2018. Chưa có thông tin gì thêm về bộ phim được thông báo. 
  
 ===== Giới Thiệu Từng Tập ===== ===== Giới Thiệu Từng Tập =====