TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
manga:7_seeds [2020/07/01 00:00]
Phuc Hong [7SEEDS - Mầm Sống]
manga:7_seeds [2020/07/01 09:36]
Phuc Hong [Giới thiệu]
Line 35: Line 35:
  
 **7SEEDS** lần đầu được đăng trên tạp chí Bessatsu Shojo Comic (tạp chí Shojo) vào số tháng 11/2001 và chuyển sang tạp chí Flowers (tạp chí Josei) vào tháng 04/​2002. ​ **7SEEDS** lần đầu được đăng trên tạp chí Bessatsu Shojo Comic (tạp chí Shojo) vào số tháng 11/2001 và chuyển sang tạp chí Flowers (tạp chí Josei) vào tháng 04/​2002. ​
-  * Tại Việt Nam, manga được NXB Kim Đồng mua bản quyền và phát hành với tên **7SEEDS - Mầm Sống** từ năm 2012+  * Tại Việt Nam, manga được NXB Kim Đồng mua bản quyền và phát hành với tên **7SEEDS - Mầm Sống** từ năm 2008
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Sau khi các nhà khoa học và học giả dự báo về thảm họa toàn cầu: một thiên thạch sẽ đâm vào Trái Đất trong tương lai gần, chính phủ các nước đã tổ chức họp kín để đề ra các kế sách ngăn ngừa mối hiểm họa này. Một trong số đó là dự án "​7SEEDS"​. Sau khi các nhà khoa học và học giả dự báo về thảm họa toàn cầu: một thiên thạch sẽ đâm vào Trái Đất trong tương lai gần, chính phủ các nước đã tổ chức họp kín để đề ra các kế sách ngăn ngừa mối hiểm họa này. Một trong số đó là dự án "​7SEEDS"​.