TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:ajin [2019/05/21 10:10]
Vuong Quoc [AJIN]
manga:ajin [2020/06/16 02:09] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 1: Line 1:
-====== ​AJIN ======+====== ​Ajin ======
  
 <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 11: Line 11:
  
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
-^  ​AJIN  ^|+^  ​Ajin  ^|
 |  {{ :​manga:​ajin_tap1.jpg |}}  || |  {{ :​manga:​ajin_tap1.jpg |}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
Line 29: Line 29:
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=ajin|name=AJIN|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=ajin|name=Ajin|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**AJIN** (//Tiếng Nhật//: //​**亜人**//,​ //Romaji:// //​**Ajin**//​) ​ là một bộ manga Nhật Bản được viết kịch bản bởi Tsuina Miura và vẽ minh họa bởi Sakurai Gamon. Truyện bắt đầu được đăng dài kỳ trên tạp chí good! Afternoon của nhà xuất bản Kodansha kể từ ngày 6 tháng 7, 2012. +**Ajin** (//Tiếng Nhật//: //​**亜人**//,​ //Romaji:// //​**Ajin**//​) ​ là một bộ manga Nhật Bản được viết kịch bản bởi Tsuina Miura và vẽ minh họa bởi Sakurai Gamon. Truyện bắt đầu được đăng dài kỳ trên tạp chí good! Afternoon của nhà xuất bản Kodansha kể từ ngày 6 tháng 7, 2012. 
-Truyđược NXB Trẻ mua bản quyền và phát hành từ năm 2018 tại Việt Nam+ 
 +  * Tại Vit Nam, manga được NXB Trẻ mua bản quyền và phát hành với tên **Ajin** ​từ năm 2018.
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====