TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:ajin [2019/05/21 10:10]
Vuong Quoc [AJIN]
manga:ajin [2019/08/14 14:02] (current)
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|Kodansha| |NXB Nhật Bản|Kodansha|
 |NXB Việt Nam|NXB Trẻ (2018)| |NXB Việt Nam|NXB Trẻ (2018)|
-|Tình Trạng Phát \\Hành Ở Việt Nam|11+|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|11+|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->