TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:altair_canh_dai_bang_kieu_hanh [2019/08/14 14:02]
127.0.0.1 external edit
manga:altair_canh_dai_bang_kieu_hanh [2020/06/16 01:20] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 32: Line 32:
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
 **Altair - Cánh Đại Bàng Kiêu Hãnh** (//Tiếng Nhật//: //** 将国のアルタイル**//,​ //Romaji:// //​**Shōkoku no Altair**//) là bộ manga được sáng tác bởi  Kotono Katō, truyện xoay quanh nhân vật Tuğril Mahmut, một vị tướng trẻ và sự nghiệp bảo vệ đất nước của anh chống lại sự xâm lăng của nước láng giềng. Truyện được đăng trên tạp chí Monthly Shōnen Sirius của Kodansha từ tháng 7, 2007. Truyện giành được giải Best Shōnen Manga của Annual Kodansha Manga Awards lần thứ 41. **Altair - Cánh Đại Bàng Kiêu Hãnh** (//Tiếng Nhật//: //** 将国のアルタイル**//,​ //Romaji:// //​**Shōkoku no Altair**//) là bộ manga được sáng tác bởi  Kotono Katō, truyện xoay quanh nhân vật Tuğril Mahmut, một vị tướng trẻ và sự nghiệp bảo vệ đất nước của anh chống lại sự xâm lăng của nước láng giềng. Truyện được đăng trên tạp chí Monthly Shōnen Sirius của Kodansha từ tháng 7, 2007. Truyện giành được giải Best Shōnen Manga của Annual Kodansha Manga Awards lần thứ 41.
-Truyđược ​Nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền và phát hành năm 2018.+ 
 +  * Tại Vit Nam, manga được ​NXB Kim Đồng mua bản quyền và phát hành với tên **Altair - Cánh Đại Bàng Kiêu Hãnh** ​ từ năm 2018.
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====