TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:an_so [2020/06/16 02:34]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
manga:an_so [2020/06/16 02:35] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 35: Line 35:
 **<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện **<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện
  
 +  * Tại Việt Nam, manga được Vàng Anh Comics mua bản quyền và phát hành với tên **Ẩn Số** từ năm 2013.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Tại tổ chức sát thủ "​Thần Chết"​ có một ngày gọi là ngày sắp số. Vào ngày này, 10 sát thủ tài giỏi nhất sẽ được chọn ra và được sắp theo số thứ tự từ 1 đến 10. Nhân vật chính là Toneriko mang số 5 Cậu đang dốc toàn sức để có thể trở thành số 1... Tại tổ chức sát thủ "​Thần Chết"​ có một ngày gọi là ngày sắp số. Vào ngày này, 10 sát thủ tài giỏi nhất sẽ được chọn ra và được sắp theo số thứ tự từ 1 đến 10. Nhân vật chính là Toneriko mang số 5 Cậu đang dốc toàn sức để có thể trở thành số 1...