TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:anima [2019/05/12 23:17]
Vuong Quoc [+Anima]
manga:anima [2019/08/14 14:02] (current)
Line 65: Line 65:
 >** [[http://​truyenbanquyen.com/​wiki/​doku.php?​id=start | +Anima]] ** >** [[http://​truyenbanquyen.com/​wiki/​doku.php?​id=start | +Anima]] **
 >// ​  Chờ cập nhật ​  // >// ​  Chờ cập nhật ​  //
 +
 +//Để gửi bài Review ho tựa truyện mình yêu thích, các bạn có thể inbox Page hoặc gửi Email đến **truyenbanquyen@gmail.com**//​
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 Trên tạp chí Dengeki Comic GAO! số tháng 2 đến tháng 4 năm 2000 có đăng tác phẩm cùng tên với bộ truyện. Tuy nhiên đây có thể xem như là phần mở đầu cho +ANIMA Trên tạp chí Dengeki Comic GAO! số tháng 2 đến tháng 4 năm 2000 có đăng tác phẩm cùng tên với bộ truyện. Tuy nhiên đây có thể xem như là phần mở đầu cho +ANIMA