TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:assasination_classroom [2020/10/12 18:34]
Moon Chan [Thông Tin Khác]
manga:assasination_classroom [2020/10/12 18:40] (current)
Moon Chan [Assassination Classroom]
Line 14: Line 14:
 |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  || |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinen, kịch ​tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại| ​hành độngkhoa họcviễn tưởng, hài kịch | 
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)+|Độ tuổi|Tuổi Trưởng Thành| 
-|Nguyên tác|<nguyên tác>+|Nguyên tác|MATSUI Yuusei
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|MATSUI Yuusei
-|Họa Sĩ|<họa sĩ>+|Họa Sĩ|MATSUI Yuusei
-|Số tập|<số tập>+|Số tập|21
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|2012-2016
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>+|Tình Trạng|Đã hoàn thành| 
-|Tạp Chí|<tạp chí>+|Tạp Chí|Weekly Shonen Jump
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Nhật Bản|NXB ​Shueisha
-|NXB Việt Nam|<​Tên ​NXB Việt Nam (2019)>+|NXB Việt Nam| NXB Trẻ
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<​Tên ​NXB Việt Nam & số tập>|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|NXB ​Trẻ & số tập>|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->