TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

manga:bac_si_ma_gioi [2020/06/27 11:02]
Moon Chan created
manga:bac_si_ma_gioi [2020/06/27 11:03] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 35: Line 35:
 **<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện **<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện
  
 +  * Tại Việt Nam, manga được NXB Kim Đồng mua bản quyền và phát hành với tên **Bác Sĩ Ma Giới** từ năm 2018.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện