TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
manga:bua_com_hanh_phuc [2019/07/03 17:35]
crushtaetae 3012 [Danh Sách Bìa Truyện]
manga:bua_com_hanh_phuc [2019/07/03 17:39]
crushtaetae 3012 [Thông Tin Khác]
Line 71: Line 71:
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====
 ==== Anime ==== ==== Anime ====
 +<WRAP left>
 +[{{:​manga:​anime_bữa_com_hạnh_phuc.jpg?​150|**Phiên bản anime**}}]
 +</​WRAP>​
 +
 Phiên bản anime được công bố vào tháng 7/2016. Bộ phim được sản xuất bởi TMS Entertainment,​ do Tarou Iwasaki đạo diễn và Mitsutaka Hirota viết kịch bản, thiết kế nhân vật Hiroki Harada và âm nhạc Nobuko Toda. Bộ phim dài 12 tập được phát sóng vào ngày 4/7/2016 và kết thúc 19/9/2016 Phiên bản anime được công bố vào tháng 7/2016. Bộ phim được sản xuất bởi TMS Entertainment,​ do Tarou Iwasaki đạo diễn và Mitsutaka Hirota viết kịch bản, thiết kế nhân vật Hiroki Harada và âm nhạc Nobuko Toda. Bộ phim dài 12 tập được phát sóng vào ngày 4/7/2016 và kết thúc 19/9/2016
 ==== Truyện Liên Quan ==== ==== Truyện Liên Quan ====
Line 91: Line 95:
 </​carousel>​ </​carousel>​
  
-^  Bìa Truyện bảN  (Nhật ​Bản) ​ ^|+^  Bìa Truyện bảNhật ​ ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
   * {{:​manga:​manga_bữa_com_hạnh_phuc1.1.jpg?​direct|}} Tập 1   * {{:​manga:​manga_bữa_com_hạnh_phuc1.1.jpg?​direct|}} Tập 1