TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:canh_cut_rac_roi_ky [2019/07/06 23:00]
127.0.0.1 external edit
manga:canh_cut_rac_roi_ky [2019/08/14 14:02] (current)
Line 31: Line 31:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //**<tên tiếng nhật>**//, //Romaji:// //**<tên Romaji>**//) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện+**Cánh Cụt Rắc Rối Ký** (//Tiếng Nhật//: //**ペンギンの問題**//, //Romaji:// //**Penguin no Mondai**//) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====