TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:chie_co_be_hat_tieu [2020/08/02 15:52]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:chie_co_be_hat_tieu [2020/08/02 17:25] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 35: Line 35:
 **Chie - Cô Bé Hạt Tiêu** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) **Chie - Cô Bé Hạt Tiêu** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​)
  
 +**Tại Việt Nam**:
   * 1995: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Kim Đồng với tên **Chie - Cô Bé Hạt Tiêu** , dưới hình thức cuốn mỏng.   * 1995: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Kim Đồng với tên **Chie - Cô Bé Hạt Tiêu** , dưới hình thức cuốn mỏng.
   * 2014: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Chie - Cô Bé Hạt Tiêu**, dưới hình thức bìa gập, khổ to.    * 2014: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Chie - Cô Bé Hạt Tiêu**, dưới hình thức bìa gập, khổ to.