TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:chu_gia_nuoi_meo_u [2019/11/24 01:51]
Phuc Hong [Giới thiệu]
manga:chu_gia_nuoi_meo_u [2019/11/24 01:52] (current)
Phuc Hong [Giới thiệu]
Line 33: Line 33:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Chú Già Nuôi Mèo Ú** (//Tiếng Nhật//: //​**おじさまと猫**//,​ //Romaji:// //​**Oji-sama to Neko**//, //Dịch:// //Chú già và mèo//) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện+**Chú Già Nuôi Mèo Ú** (//Tiếng Nhật//: //​**おじさまと猫**//,​ //Romaji:// //​**Oji-sama to Neko**//, //Dịch:// //Chú già và chú mèo//) Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====