TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:chu_gia_nuoi_meo_u [2020/06/18 21:44]
Phuc Hong [Chú Già Nuôi Mèo Ú]
manga:chu_gia_nuoi_meo_u [2020/06/18 21:45] (current)
Phuc Hong [Chú Già Nuôi Mèo Ú]
Line 14: Line 14:
 |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  || |  {{:​manga:​wiki-sample.jpg |}}  ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
-|Thể Loại| Shounen, Đời Thường, Thú Cưng, Hài Hước, Chính Kịch |+|Thể Loại|Shounen,​ Đời Thường,\\ Thú Cưng, Hài Hước, Chính Kịch|
 |Độ tuổi|13+| |Độ tuổi|13+|
 |Tác Giả|<​tác giả>| |Tác Giả|<​tác giả>|
Line 25: Line 25:
 |NXB Việt Nam|Kim Đồng (2019)| |NXB Việt Nam|Kim Đồng (2019)|
 |Dịch Giả|Kim Đồng (2019)| |Dịch Giả|Kim Đồng (2019)|
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|4 Tập (2019 - Hiện tại)|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|4 Tập (Đang Phát Hành) ​(2019)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->