TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:co_dau_phap_su [2020/05/06 22:16]
Phuc Hong [Cô Dâu Pháp Sư]
manga:co_dau_phap_su [2020/05/06 22:18]
Phuc Hong [Cô Dâu Pháp Sư]
Line 18: Line 18:
 |Tác Giả|YAMAZAKI Kore| |Tác Giả|YAMAZAKI Kore|
 |Họa Sĩ|YAMAZAKI Kore| |Họa Sĩ|YAMAZAKI Kore|
-|Số tập|14 Tập|+|Số tập|14 Tập+|
 |Sáng Tác|Tháng 11/2013 - Hiện Tại| |Sáng Tác|Tháng 11/2013 - Hiện Tại|
 |Tình Trạng|Đang sáng tác| |Tình Trạng|Đang sáng tác|
Line 24: Line 24:
 |NXB Nhật Bản|NXB Mag Garden| |NXB Nhật Bản|NXB Mag Garden|
 |Đơn vị xuất bản tại Việt Nam|Công ty IPM liên kết với NXB Hồng Đức| |Đơn vị xuất bản tại Việt Nam|Công ty IPM liên kết với NXB Hồng Đức|
 +|Dịch giả|Ili Tenjou (Tập 1 - 5), Vũ Anh (Tập 6 - 8), Thanh Trà (Tập 9,10)|
 |Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|10 Tập+ (2017 - Hiện tại)| |Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|10 Tập+ (2017 - Hiện tại)|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​