TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:crimson_shell [2020/08/01 22:52]
Phuc Hong [Giới thiệu]
manga:crimson_shell [2020/08/01 22:52] (current)
Phuc Hong [Crimson-Shell - Đóa Hồng Đỏ Thẫm]
Line 20: Line 20:
 |Họa Sĩ|<​họa sĩ>| |Họa Sĩ|<​họa sĩ>|
 |Số tập|<​số tập>| |Số tập|<​số tập>|
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>|+|Sáng Tác|2005 - 2006|
 |Tình Trạng|<​Đang sáng tác / đã hoàn thành>| |Tình Trạng|<​Đang sáng tác / đã hoàn thành>|
 |Tạp Chí|<​tạp chí>| |Tạp Chí|<​tạp chí>|