TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:cuoc_phieu_luu_cua_croket [2019/07/15 14:49]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
manga:cuoc_phieu_luu_cua_croket [2019/07/29 01:26]
Phuc Hong [Danh Sách Bìa Truyện]
Line 70: Line 70:
   * **Cuộc Phiêu Lưu Của Croket** đã nhận được "​Shogakukan Manga Award" (2003) cho hạng mục Truyện tranh dành cho trẻ em   * **Cuộc Phiêu Lưu Của Croket** đã nhận được "​Shogakukan Manga Award" (2003) cho hạng mục Truyện tranh dành cho trẻ em
 ===== Danh Sách Bìa Truyện ===== ===== Danh Sách Bìa Truyện =====
-^   Bản tái bản lần bởi NXB Kim Đồng (2019) (Việt Nam) ^|+^   Bản tái bản lần bởi NXB Kim Đồng (2019) (Việt Nam) ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
   * {{:​manga:​croket_2019_tap_1_vn.jpg?​direct|}} Tập 1   * {{:​manga:​croket_2019_tap_1_vn.jpg?​direct|}} Tập 1
-  * {{:​manga:​croket_2019_tap_2_vn.jpg?​direct|}} Tập 1+  * {{:​manga:​croket_2019_tap_2_vn.jpg?​direct|}} Tập 
 +  * {{:​manga:​croket_2019_tap_3_vn.jpg?​direct|}} Tập 3
  
 </​carousel>​ </​carousel>​