TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:cuoc_xam_lang_cua_be_muc [2020/09/06 14:51]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:cuoc_xam_lang_cua_be_muc [2020/09/06 14:52] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 41: Line 41:
   * 20xx: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do TVM phát hành với tên **Cuộc Xâm Lăng Của Bé Mực**, tác phẩm bị ngừng giữa chừng bởi TVM Comics ngưng hoạt động.   * 20xx: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do TVM phát hành với tên **Cuộc Xâm Lăng Của Bé Mực**, tác phẩm bị ngừng giữa chừng bởi TVM Comics ngưng hoạt động.
   * 2019: Tác phẩm được Sky Comics **công bố bản quyền** ngày 12 tháng 4.   * 2019: Tác phẩm được Sky Comics **công bố bản quyền** ngày 12 tháng 4.
 +  * 2020: Lần ra mắt thứ hai, do Sky Comics phát hành với tên **Cuộc Xâm Lăng Của Bé Mực**, với hình thức bìa rời, khổ lớn. ​
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 {{ :​manga:​intro-cuoc-xam-lang-cua-be-muc.jpg |}} {{ :​manga:​intro-cuoc-xam-lang-cua-be-muc.jpg |}}