TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:dau_gau_va_bon_mat [2019/07/19 14:47]
crushtaetae 3012 [Nhân Vật Chính]
manga:dau_gau_va_bon_mat [2019/08/14 14:02] (current)
Line 14: Line 14:
 |  {{:​manga:​daugaubonmat_tap_1_vn.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​manga:​daugaubonmat_tap_1_vn.jpg?​direct|}} ​ ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
-|Thể Loại| ​<Thể loại (shounenseinen, kịch tích, hài, slice of life...)> ​+|Thể Loại| ​HàiHọc đường ​
-|Độ tuổi|(13+, 16+, Tuổi Trưởng Thành...)|+|Độ tuổi| Tuổi Trưởng Thành|
 |Nguyên tác|<​nguyên tác>| |Nguyên tác|<​nguyên tác>|
-|Tác Giả|<tác giả>+|Tác Giả|YOSHIKAWA Miki
-|Họa Sĩ|<họa sĩ>+|Họa Sĩ|YOSHIKAWA Miki
-|Số tập|<​số ​tập>+|Số tập|23 tập| 
-|Sáng Tác|<​khoảng thời gian sáng tác>+|Sáng Tác|Ngày 18 tháng 10 năm 2006 - Ngày 18 tháng 5 năm 2011
-|Tình Trạng|<Đang sáng tác / đã hoàn thành>​| +|Tình Trạng|Đã hoàn thành>​| 
-|Tạp Chí|<tạp chí>+|Tạp Chí|Weekly Shonen Magazine
-|NXB Nhật Bản|<NXB NB>+|NXB Nhật Bản|NXB ​Kodansha
-|NXB Việt Nam|<​Tên ​NXB Việt Nam (2019)>+|NXB Việt Nam|NXB ​Kim Đồng
-|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|<Tên NXB Việt Nam & số tập>|+|Tình Trạng Phát\\ Hành Ở Việt Nam|Đã phát hành|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=tuatruyen|name=Tựa_Truyện|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=daugau&​bonmat|name=Đầu_Gấu_&​_Bốn_Mắt|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
Line 116: Line 116:
 </​carousel>​ </​carousel>​
  
-^  Bìa Truyện Bản Tanjoubon ​bởi NXB Kodansha (Nhật Bản) ​ ^|+^  Bìa Truyện Bản Tankoubon ​bởi NXB Kodansha (Nhật Bản) ​ ^|
 <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​ <​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
   * {{:​manga:​yankeekunmegane_tanko_vol_1.jpg?​direct|}} Tập 1   * {{:​manga:​yankeekunmegane_tanko_vol_1.jpg?​direct|}} Tập 1