TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:death_note [2020/08/01 02:20]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:death_note [2020/08/02 17:29] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 36: Line 36:
  
   * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Tổng Hợp Đồng Nai với tên **Quyển Sổ Thiên Mệnh**.   * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Tổng Hợp Đồng Nai với tên **Quyển Sổ Thiên Mệnh**.
 +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Văn Hóa Thông Tin với tên **Death Note**, trọn bộ 15 tập.