TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:dr_slump [2020/08/02 17:56]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:dr_slump [2020/08/02 17:59] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 38: Line 38:
   * 2003: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Trẻ với tên **Tiến Sĩ Slump**, trọn bộ 23 tập. ​   * 2003: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Trẻ với tên **Tiến Sĩ Slump**, trọn bộ 23 tập. ​
   * 2007: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Hải Phòng với tên **Dr.Slump**,​ trọn bộ 20 tập.   * 2007: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Hải Phòng với tên **Dr.Slump**,​ trọn bộ 20 tập.
 +  * 2010: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Thông Tin với tên **Tiến Sĩ Slump**, trọn bộ 20 tập.
   * 2013: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành, ban đầu tác phẩm được công bố tên **Tiến Sĩ Slump**, nhưng sau đó được phát hành với tên **Dr.Slump**,​ dưới hình thức bìa gập, trọn bộ 18 tập.   * 2013: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành, ban đầu tác phẩm được công bố tên **Tiến Sĩ Slump**, nhưng sau đó được phát hành với tên **Dr.Slump**,​ dưới hình thức bìa gập, trọn bộ 18 tập.
   * 2020: Lần ra mắt thứ hai, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Dr.Slump Ultimate Edition**, dưới hình thức bìa rời, bản Kanzenban. ​   * 2020: Lần ra mắt thứ hai, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Dr.Slump Ultimate Edition**, dưới hình thức bìa rời, bản Kanzenban. ​