TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
manga:dragon_ball [2020/02/15 11:57]
Phuc Hong created
manga:dragon_ball [2020/08/02 16:19]
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 15: Line 15:
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
 |Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ | |Thể Loại| <Thể loại (shounen, seinen, kịch tích, hài, slice of life...)>​ |
-|Độ tuổi|13++|Độ tuổi|13+|
 |Nguyên tác|<​nguyên tác>| |Nguyên tác|<​nguyên tác>|
 |Tác Giả|<​tác giả>| |Tác Giả|<​tác giả>|
Line 30: Line 30:
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=tuatruyen|name=Tựa_Truyện|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=dragon_ball|name=Dragon Ball|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​Giới thiệu sơ lượ((Chú thích #1)) về ngun gốbộ truyện+**Dragon Ball** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) 
 + 
 +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Kim Đồng với tên **7 Viên NgọRng** , dưới hình thứcuốmỏng.
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====