TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:dragon_ball [2020/02/15 11:57]
Phuc Hong [Dragon Ball]
manga:dragon_ball [2020/08/02 16:59] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 30: Line 30:
 <WRAP right 200px> <WRAP right 200px>
 ^  Đánh giá truyện ​ ^ ^  Đánh giá truyện ​ ^
-|{(rater>​id=tuatruyen|name=Tựa_Truyện|type=rate|trace=user)}|+|{(rater>​id=dragon_ball|name=Dragon Ball|type=rate|trace=user)}|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**<Tên Truyện>​** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​Giới thiệu sơ lược ((Chú thích #1)) về nguồn gốc bộ truyện+**Dragon Ball** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​)
  
 +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Kim Đồng với tên **7 Viên Ngọc Rồng**, dưới hình thức cuốn mỏng.
 +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Kim Đồng với tên **Dragon Ball**, dưới hình thức bìa đơn, trọn bộ 57 tập.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện