TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:dragon_ball [2020/08/02 16:19]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:dragon_ball [2020/08/02 16:59] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 35: Line 35:
 **Dragon Ball** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) **Dragon Ball** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​)
  
-  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Kim Đồng với tên **7 Viên Ngọc Rồng** , dưới hình thức cuốn mỏng. +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Kim Đồng với tên **7 Viên Ngọc Rồng**, dưới hình thức cuốn mỏng. 
 +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Kim Đồng với tên **Dragon Ball**, dưới hình thức bìa đơn, trọn bộ 57 tập.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện