TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:gui_em_nguoi_bat_tu [2019/08/08 16:05]
Phúc Nguyễn Hồng [Gửi Em, Người Bất Tử]
manga:gui_em_nguoi_bat_tu [2019/08/08 16:08]
Phúc Nguyễn Hồng [Giới thiệu]
Line 1: Line 1:
-====== Gửi EmNgười ​Bất Tử ======+====== Gửi emngười ​bất tử ======
  
 <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
Line 11: Line 11:
  
 <WRAP right 300px> <WRAP right 300px>
-^ Gửi EmNgười ​Bất Tử   ^|+^ Gửi emngười ​bất tử   ^|
 |  {{:​manga:​gui_em_nguoi_bat_tu_vol_1.jpg?​direct|}} ​ || |  {{:​manga:​gui_em_nguoi_bat_tu_vol_1.jpg?​direct|}} ​ ||
 ^  MANGA  ^| ^  MANGA  ^|
Line 33: Line 33:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Gửi ​EmNgười ​Bất Tử** (//Tiếng Nhật//: //​**不滅のあなたへ**//,​ //Romaji:// //**Fumetsu no Anata e**//​) ​ là tác phẩm của tác giả OOIMA Yoshitoki. Các chương lẻ của bộ truyện được đăng trên tạp chí Weekly Shonen từ ngày 9 tháng 11 năm 2016. +**Gửi ​emngười ​bất tử** (//Tiếng Nhật//: //​**不滅のあなたへ**//,​ //Romaji:// //**Fumetsu no Anata e**//​) ​ là tác phẩm của tác giả OOIMA Yoshitoki. Các chương lẻ của bộ truyện được đăng trên tạp chí Weekly Shonen từ ngày 9 tháng 11 năm 2016. 
 Vào tháng 4 năm 2019, 10 tập truyện đã được xuất bản bởi NXB Kodansha. Vào tháng 4 năm 2019, 10 tập truyện đã được xuất bản bởi NXB Kodansha.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====