TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:hana_yori_dango [2020/06/27 11:16]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:hana_yori_dango [2020/07/06 17:23] (current)
Phuc Hong [Giới thiệu]
Line 40: Line 40:
 Mỗi tập của **Boys Over Flowers** được xuất bản 2 tuần 1 tập trên tạp chí Margaret của Shueisha từ tháng 10/1992 đến tháng 9/2003, và được tổng hợp thành 37 tập hoàn chỉnh. Truyện đã được cấp bản quyền bởi Viz Media để có thể phát hành ở Mỹ. Mỗi tập của **Boys Over Flowers** được xuất bản 2 tuần 1 tập trên tạp chí Margaret của Shueisha từ tháng 10/1992 đến tháng 9/2003, và được tổng hợp thành 37 tập hoàn chỉnh. Truyện đã được cấp bản quyền bởi Viz Media để có thể phát hành ở Mỹ.
  
 +  * **????:** Truyện xuất bản không bản quyền ở Việt Nam bởi NXB Đà Nẵng với tên **Trường Học Nụ Cười**.
   * **2003:** Truyện xuất bản không bản quyền ở Việt Nam bởi NXB Trẻ với tên **Con Nhà Giàu**.   * **2003:** Truyện xuất bản không bản quyền ở Việt Nam bởi NXB Trẻ với tên **Con Nhà Giàu**.
-  * **2008:** Tại Việt Nam, manga được TVM Comics mua bản quyền và phát hành với tên **Con Nhà Giàu**, dưới hình thức bìa đơn - R2L. +  * **2008:** Tại Việt Nam, manga được TVM Comics mua bản quyền và phát hành với tên **Con Nhà Giàu**, dưới hình thức bìa đơn - R2L. Phiên bản này chỉ phát hành đến Tập 3 do lý do kiểm duyệt
-  * **2013:** Lần ra mắt thứ hai của tác phẩm, do TVM Comics phát hành với tên **Hana Yori Dango - Con Nhà Giàu**, dưới hình thức tái bản bìa rời, nhưng tạm dừng ​nửa chừng do TVM ngưng phát hành truyện+  * **2013:** Lần ra mắt thứ hai của tác phẩm, do TVM Comics phát hành với tên **Hana Yori Dango - Con Nhà Giàu**, dưới hình thức tái bản bìa rời. Phiên bảnày chỉ phát hành đến Tập 27 do TVM Comics dừng hoạt động. 
   * **2019:** Lần ra mắt thứ ba của tác phẩm, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Boys Over Flowers - Con Nhà Giàu**, dưới hình thức bìa gấp - R2L.    * **2019:** Lần ra mắt thứ ba của tác phẩm, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Boys Over Flowers - Con Nhà Giàu**, dưới hình thức bìa gấp - R2L. 
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====