TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:hanh_trinh_u_linh_gioi [2020/08/02 17:46]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:hanh_trinh_u_linh_gioi [2020/08/02 17:48] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 37: Line 37:
 **Tại Việt Nam**: **Tại Việt Nam**:
   * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi ???? với tên **Nhất Dương Chỉ**, dưới hình thức cuốn mỏng.   * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi ???? với tên **Nhất Dương Chỉ**, dưới hình thức cuốn mỏng.
 +  * ????: Truyện xuất bản không bản quyền bởi NXB Thanh Hóa với tên **Hành Trình Của Uduchi**, trọn bộ 23 tập.
   * 201?: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Hành Trình U Linh GIới**, dưới hình thức bìa gập, trọn bộ 19 tập.   * 201?: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Hành Trình U Linh GIới**, dưới hình thức bìa gập, trọn bộ 19 tập.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====