TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:hanzawa [2020/11/16 11:58]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
manga:hanzawa [2020/11/16 12:02] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 38: Line 38:
   * 2019: Tác phẩm được NXB Kim Đồng **công bố bản quyền**.   * 2019: Tác phẩm được NXB Kim Đồng **công bố bản quyền**.
   * 09/2020: Dự kiến ra mắt nhưng bị thay đổi lịch do thu tục chưa hoàn tất. ​   * 09/2020: Dự kiến ra mắt nhưng bị thay đổi lịch do thu tục chưa hoàn tất. ​
-  * 10/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Hanzawa - Chàng Hung Thủ Số Nhọ**.+  * 10/2020: Dự kiến ra mắt nhưng bị thay đổi lịch lần hai. 
 +  * 11/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Hanzawa - Chàng Hung Thủ Số Nhọ**.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 {{ :​manga:​tbq-wiki-hanzawa.jpg |}} {{ :​manga:​tbq-wiki-hanzawa.jpg |}}