TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
manga:hanzawa [2020/11/16 11:56]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
manga:hanzawa [2020/11/16 11:58]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 40: Line 40:
   * 10/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Hanzawa - Chàng Hung Thủ Số Nhọ**.   * 10/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Hanzawa - Chàng Hung Thủ Số Nhọ**.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 +{{ :​manga:​tbq-wiki-hanzawa.jpg |}}
 +
 Một bóng đen đã đến Beika - Thị trấn tội phạm với số lượng vụ án cao nhất nhì thế giới... Vì muốn tiếp cận mục tiêu nên y mới đến thủ đô Tokyo, nhưng đời không như là mơ, những rắc rối cứ liên tục tìm đến y! Tên (biệt danh) của y chính là... Hanzawa! Một bóng đen đã đến Beika - Thị trấn tội phạm với số lượng vụ án cao nhất nhì thế giới... Vì muốn tiếp cận mục tiêu nên y mới đến thủ đô Tokyo, nhưng đời không như là mơ, những rắc rối cứ liên tục tìm đến y! Tên (biệt danh) của y chính là... Hanzawa!