TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:hanzawa [2020/11/16 11:56]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
manga:hanzawa [2020/11/16 12:02]
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 38: Line 38:
   * 2019: Tác phẩm được NXB Kim Đồng **công bố bản quyền**.   * 2019: Tác phẩm được NXB Kim Đồng **công bố bản quyền**.
   * 09/2020: Dự kiến ra mắt nhưng bị thay đổi lịch do thu tục chưa hoàn tất. ​   * 09/2020: Dự kiến ra mắt nhưng bị thay đổi lịch do thu tục chưa hoàn tất. ​
-  * 10/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Hanzawa - Chàng Hung Thủ Số Nhọ**.+  * 10/2020: Dự kiến ra mắt nhưng bị thay đổi lịch lần hai. 
 +  * 11/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Hanzawa - Chàng Hung Thủ Số Nhọ**.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 +{{ :​manga:​tbq-wiki-hanzawa.jpg |}}
 +
 Một bóng đen đã đến Beika - Thị trấn tội phạm với số lượng vụ án cao nhất nhì thế giới... Vì muốn tiếp cận mục tiêu nên y mới đến thủ đô Tokyo, nhưng đời không như là mơ, những rắc rối cứ liên tục tìm đến y! Tên (biệt danh) của y chính là... Hanzawa! Một bóng đen đã đến Beika - Thị trấn tội phạm với số lượng vụ án cao nhất nhì thế giới... Vì muốn tiếp cận mục tiêu nên y mới đến thủ đô Tokyo, nhưng đời không như là mơ, những rắc rối cứ liên tục tìm đến y! Tên (biệt danh) của y chính là... Hanzawa!