TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:hoi_ki_vanitas [2020/06/30 11:15]
Phuc Hong [Phiên bản truyện và quà tặng kèm]
manga:hoi_ki_vanitas [2020/06/30 11:16] (current)
Phuc Hong [Phiên bản truyện và quà tặng kèm]
Line 60: Line 60:
   * **Tập 3** Tặng kèm một thẻ bài giấy hình Noé.   * **Tập 3** Tặng kèm một thẻ bài giấy hình Noé.
   * **Tập 4** Có bìa rời hai mặt đặc biệt, có thể gập ngược lại nếu thích thay đổi bìa ngoài. Bìa rời đặc biệt này ở mặt trong in hình Noé.   * **Tập 4** Có bìa rời hai mặt đặc biệt, có thể gập ngược lại nếu thích thay đổi bìa ngoài. Bìa rời đặc biệt này ở mặt trong in hình Noé.
-  * **Tập 5** Tặng kèm một set sticker.+  * **Tập 5** Tặng kèm một set sticker, hình các nhân vật trong các quả cầu tuyết.
   * **Tập 6** Tặng kèm sổ, gồm 2 phiên bản khác nhau, một có hình bìa Vanitas, một có hình bìa Noé. Mỗi cuốn truyện kẹp một phiên bản sổ bất kì ở mặt sau, có thể thấy dễ dàng qua màng co bao bọc quanh truyện.   * **Tập 6** Tặng kèm sổ, gồm 2 phiên bản khác nhau, một có hình bìa Vanitas, một có hình bìa Noé. Mỗi cuốn truyện kẹp một phiên bản sổ bất kì ở mặt sau, có thể thấy dễ dàng qua màng co bao bọc quanh truyện.
   * **Tập 7** Tặng kèm một postcard nhựa PVC trong suốt hình Noé.   * **Tập 7** Tặng kèm một postcard nhựa PVC trong suốt hình Noé.