TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

manga:hoi_uc_vang [2020/08/01 02:18]
Moon Chan created
manga:hoi_uc_vang [2020/08/01 02:19] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 33: Line 33:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ===== Giới thiệu ===== ===== Giới thiệu =====
-**Hồi Ức Vàng** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​Giới thiu sơ lưc ((Chú thích #1)) về ngun gốbộ truyện+**Hồi Ức Vàng** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) ​ 
 + 
 +  * ????: Truyn xuất bản không bản quyền bởi NXB Tổng Hp Đồng Nai với tên **Hi ỨVàng**.
  
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====