TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:jin [2019/06/22 14:33]
Moon Chan [Danh Sách Bìa Truyện]
manga:jin [2019/06/24 06:01]
việt anh nguyễn [Jin]
Line 23: Line 23:
 |NXB Nhật Bản| Shueisha | |NXB Nhật Bản| Shueisha |
 |NXB Việt Nam| Nxb Trẻ (2019)| |NXB Việt Nam| Nxb Trẻ (2019)|
-|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam| 1+ (Đang phát hành) |+|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam| 3+ (Đang phát hành) |
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) --> <!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->