TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:king_dom [2020/09/17 12:03]
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
manga:king_dom [2020/09/17 12:11] (current)
Moon Chan [Tóm tắt nội dung]
Line 39: Line 39:
   * 09/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Trẻ phát hành với tên **Kingdom**.   * 09/2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Trẻ phát hành với tên **Kingdom**.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
-{{ :​manga:​intro-kingdom.jpg |}}+{{ :​manga:​intro-kingdom-f.jpg |}}
  
 Bối cảnh truyện được đặt vào thời kỳ Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Tín và Phiêu là hai đứa trẻ mồ côi sống ở nước Tần mang trong mình ước mơ trở thành “Thiên hạ Đệ nhất Đại tướng quân”. Bối cảnh truyện được đặt vào thời kỳ Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Tín và Phiêu là hai đứa trẻ mồ côi sống ở nước Tần mang trong mình ước mơ trở thành “Thiên hạ Đệ nhất Đại tướng quân”.