TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

manga:last_game [2019/08/14 14:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Last Game ======
  
 +<!-- Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<​html>​
 +<​style>​
 +table {
 +background-color:​white;​
 +}
 +</​style>​
 +</​html>​
 +
 +<WRAP right 300px>
 +^ Last Game  ^|
 +|  {{ :​manga:​last-game-tap-1.jpg |}}  ||
 +^  MANGA  ^|
 +|Thể Loại| Shojo |
 +|Độ tuổi|13+|
 +|Tác Giả|Shinobu Amano|
 +|Số tập|11|
 +|Sáng Tác|2011-2016|
 +|Tình Trạng|Đã hoàn thành|
 +|Tạp Chí|LaLa|
 +|NXB Nhật Bản|Hakusensha|
 +|NXB Việt Nam|Kim Đồng (2018)|
 +|Tình Trạng Phát Hành Ở Việt Nam|10+|
 +</​WRAP>​
 +<!-- HẾT Bảng thông tin truyện (bên phải) -->
 +<WRAP right 200px>
 +^  Đánh giá truyện ​ ^
 +|{(rater>​id=lastgame|name=Last_Game|type=rate|trace=user)}|
 +</​WRAP>​
 +===== Giới thiệu =====
 +**Last Game** (//Tiếng Nhật//: //​**ラストゲーム**//,​ //Romaji:// //**RASUTO GE-MU**//) là bộ shojo manga được sáng tác bởi tác giả Shinobu Amano. Truyện được đăng trên tạp chí LaLa từ năm 2011 đến 2016. Truyện được Nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền và phát hành tại Việt Nam năm 2018.
 +
 +===== Tóm tắt nội dung =====
 +Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện
 +
 +
 +===== Nhân Vật Chính =====
 +==== Nhân vật A (Tên tiếng Nhật) ====
 +<WRAP left>
 +[{{:​manga:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật A**}}]
 +</​WRAP>​
 +Giới thiệu về Nhân Vật A
 +
 +==== Nhân vật B (Tên tiếng Nhật) ====
 +<WRAP left>
 +[{{:​manga:​template_sample_character.jpg?​150|**Nhân vật B**}}]
 +</​WRAP>​
 +Giới thiệu về Nhân Vật B
 +
 +===== Review =====
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #1   //
 +
 +>** [[http://​komikkufiesta.com/​wiki/​doku.php?​id=start | Người review]] **
 +>// ​  Nội dung review #2   //
 +
 +
 +===== Thông Tin Khác =====
 +==== Anime ====
 +Thông tin Anime
 +==== Truyện Liên Quan ====
 +Thông tin truyện liên quan
 +==== Light Novel ====
 +Thông tin Light Novel
 +
 +===== Danh Sách Bìa Truyện =====
 +<​carousel infinite=true&​slidesToShow=4&​slidesToScroll=3&​dots=true>​
 +  *{{ :​manga:​last-game-tap-1.jpg |}} Tập 1
 + 
 +</​carousel>​
 +
 +----
 +=== Lượt truy cập ===
 +~~NOCACHE~~
 +<WRAP tablewidth 100% centeralign>​
 +|Trang này đã được truy cập **{{counter|today}} lần** vào hôm nay. Tổng lượt truy cập từ trước đến nay là: **{{counter|total}} lần.**|
 +</​WRAP>​