TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

manga:ma_phap_tran_guru_guru [2020/08/01 15:29]
Moon Chan created
manga:ma_phap_tran_guru_guru [2020/08/01 15:30] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 35: Line 35:
 **Ma Pháp Trận Guru Guru** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​) **Ma Pháp Trận Guru Guru** (//Tiếng Nhật//: //​**<​tên tiếng nhật>​**//,​ //Romaji:// //​**<​tên Romaji>​**//​)
  
 +  * 2020: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Trẻ phát hành với tên **Ma Pháp Trận Guru Guru**.