TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:magic_kaito [2020/08/02 16:39]
Moon Chan [Giới thiệu]
manga:magic_kaito [2020/08/02 16:42] (current)
Moon Chan [Giới thiệu]
Line 36: Line 36:
  
   * 20??: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Magic Kaito**, dưới hình thức bìa gập, trọn bộ 4 tập.   * 20??: Lần ra mắt có bản quyền đầu tiên, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Magic Kaito**, dưới hình thức bìa gập, trọn bộ 4 tập.
 +  * 2016: Lần ra mắt thứ hai, do NXB Kim Đồng phát hành với tên **Magic Kaito**, dưới hình thức boxset, trọn bộ 5 tập.
 ===== Tóm tắt nội dung ===== ===== Tóm tắt nội dung =====
 Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện Tóm tắt nội dung ((Chú thích #2)) của bộ truyện