TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
manga:mien_dat_hua_the_promised_neverland [2019/11/19 14:37]
Phuc Hong [Phiên bản truyện và quà tặng kèm]
manga:mien_dat_hua_the_promised_neverland [2019/11/19 14:37] (current)
Phuc Hong [Phiên bản truyện và quà tặng kèm]
Line 70: Line 70:
   * **Tập 1** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Emma; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đôi mở đầu chương 1 của truyện.   * **Tập 1** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Emma; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đôi mở đầu chương 1 của truyện.
   * **Tập 2** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Norman; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đơn mở đầu chương 16 của truyện.   * **Tập 2** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Norman; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đơn mở đầu chương 16 của truyện.
-  * **Tập 3** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Ray; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đơn mở đầu chương ​116 của truyện.+  * **Tập 3** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Ray; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đơn mở đầu chương ​118 của truyện.
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====