TBQ wiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
manga:mien_dat_hua_the_promised_neverland [2019/11/19 14:37]
Phuc Hong [Phiên bản truyện và quà tặng kèm]
manga:mien_dat_hua_the_promised_neverland [2020/01/02 19:02] (current)
Phuc Hong [Phiên bản truyện và quà tặng kèm]
Line 68: Line 68:
 ==== Quà tặng kèm truyện bản Việt Nam ==== ==== Quà tặng kèm truyện bản Việt Nam ====
 Công ty IPM phát hành **Miền Đất Hứa - The Promised Neverland** song song 2 phiên bản bìa khác nhau: bản thường có gáy và bìa sau màu trắng giống bản gốc Nhật và bản đặc biệt có gáy và bìa sau màu đen. Mỗi phiên bản bìa đều tặng kèm một postcard màu in hình cho bản in đầu. Công ty IPM phát hành **Miền Đất Hứa - The Promised Neverland** song song 2 phiên bản bìa khác nhau: bản thường có gáy và bìa sau màu trắng giống bản gốc Nhật và bản đặc biệt có gáy và bìa sau màu đen. Mỗi phiên bản bìa đều tặng kèm một postcard màu in hình cho bản in đầu.
-  * **Tập 1** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Emma; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đôi mở đầu chương 1 của truyện. +  * **Tập 1** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Emma màu cam; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đôi mở đầu chương 1 của truyện. 
-  * **Tập 2** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Norman; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đơn mở đầu chương 16 của truyện. +  * **Tập 2** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Norman ​màu xanh lơ; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đơn mở đầu chương 16 của truyện. 
-  * **Tập 3** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Ray; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đơn mở đầu chương 118 của truyện.+  * **Tập 3** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Ray màu xanh biển; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đơn mở đầu chương 118 của truyện. 
 +  * **Tập 4** bản bìa trắng tặng kèm postcard in hình Mama màu đen; bản bìa đen tặng kèm postcard in hình trang màu đơn mở đầu chương 10 của truyện.
  
 ===== Thông Tin Khác ===== ===== Thông Tin Khác =====